ขร.เปิดตัวการศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาโครงข่ายรถไฟครอบคลุมทุกมิติ

Last updated: 23 ธ.ค. 2564  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขร.เปิดตัวการศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาโครงข่ายรถไฟครอบคลุมทุกมิติ

กรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดตัวการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-Map)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรมแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดสัมมนาเปิดตัว “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) โดยมีดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ และประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมการสัมมนา

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการเร่งรัดผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นการขนส่งระบบหลักของประเทศ กรมการขนส่งทางราง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศ จึงดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นท่ีท่ัวประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ หรือ R-MAP เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นท่ีทั่วประเทศ รวมท้ังรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 

โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินของประชาชน

“R-Map วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไปทั่วประเทศให้มากที่สุดแต่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ลอจิสติกส์ นิคมอุตสาหากรรมรวมถึงผ่านพื้นที่ในจังหวัดที่รถไฟไม่เคยผ่านไป ซึ่งรถไฟทางคู่เฟสแรกจะเป็นเส้นทางหลักกระจายไปทั่วประเทศ แล่วหากเฟสแรกรวมทั้งเฟส 2 แล้วเสร็จกรมการขนส่งทางรางยังได้วางแผนต่อเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางสายย่อยที่ไม่เคยมีพื้นที่เส้นทางรถไฟผ่านมาก่อนเลย ยกตัวอย่างรถไฟ 2 เส้นทางสายใหม่ที่จะเริ่มงานก่อสร้างในปี 2565 บางเส้นทางเป็นความเรียกร้องของภาคเอกชนที่อยากลดต้นทุนโลจิสติกส์ ทั้งจากนิคมอุตสาหกรรม แหล่งการเกษตร ตลอดจนนักท่องเที่ยว ดังนั้นในครั้งนี้จึงเป็นการรับฟังและรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเร่งผลักดันต่อไป”

โครงการ R-Map เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในปี 2565-2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางรางเพื่อบูรณาการโครงข่ายระบบรางสร้างความสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้จะนำไปจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและ เชื่อมโยงพื้นท่ีทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการบูรณาการร่วมกับการขนส่งระบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบคมนาคมในภาพรวมของประเทศ

สำหรับการสัมมนา R-Map ในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ โดยมีขอบเขตการศึกษา 4 ส่วนประกอบด้วย 1.การทบทวน สำรวจ รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของแผนงานโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 2.การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศฯ 3.การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศฯ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 4.การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ดำเนินการศึกษาดังกล่าวเกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป.


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้