กรมรางเปิดแผน "R-map" ฟังเสียงชาวหนองบัวลำภู ผุดรถไฟสายย่อยเชื่อมแหล่งเกษตร, ท่องเที่ยว

Last updated: 26 ก.ย. 2565  |  546 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมรางเปิดแผน "R-map" ฟังเสียงชาวหนองบัวลำภู ผุดรถไฟสายย่อยเชื่อมแหล่งเกษตร, ท่องเที่ยว

กรมรางเปิดแผน "R-map" รับฟังความคิดเห็นพัฒนาเส้นทางรถไฟสายรองเชื่อมแหล่งเกษตรกรรม, อุตฯ, ท่องเที่ยว ชาวหนองบัวลำภูเสนอเพิ่มเส้นทางสายใหม่เชื่อมอุดรธานี 100 กม. เพิ่มศักยภาพหนุนเขต ศก.

วันที่ 19 ก.ย. 2565 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) และผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา


นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า กรมรางได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับแนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยที่สามารถจะวางแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพน้ำเหือง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นด่านพรมแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ที่สามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 ของ สปป.ลาว ในแขวงไซยะบุรี โดยสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองแก่นท้าว และเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว ทั้งใน สปป.ลาว ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเวียดนามและจีนได้ โดยเส้นทางรถไฟสายใหม่ จัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย มีระยะทาง 333 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด เริ่มต้นที่สถานีจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ผ่าน จ.ขอนแก่น จ.หนองบัวลำภู และสถานีเมืองเลย จ.เลย เป็นสถานีปลายทาง
นอกจากนี้ ในเวทีสัมมนาได้มีข้อเสนอให้มีการเชื่อมเส้นทางรถไฟสายใหม่จากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากเป็นระยะทางที่สั้นประมาณ 100 กิโลเมตร ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง สามารถดำเนินการเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชื่อมต่อจากจังหวัดอุดรธานี และเป็นประโยชน์ต่อในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดต่อไป


ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูง แต่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองหลักน้อย ส่งผลให้ มี GPP ของจังหวัดต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียงอย่างจังหวัดอุดรธานีที่ GPP ในระดับสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดให้พื้นที่จังหวัดข้างเคียงให้มีศักยภาพในด้าน GPP เฉลี่ยใกล้เคียงกัน จากการพัฒนาการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว และเนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ในระยะการเข้าถึงท่าอากาศยานของจังหวัดข้างเคียง 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย

ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงด้านอื่น อย่างการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข 210 ที่ได้ดำเนินการแล้ว กำลังพิจารณาถึงการพัฒนาระบบรางที่เชื่อมต่อถึงจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่มเติม รวมถึงจากแผนการพัฒนาพื้นที่พืชสวนโลกในอีก 7 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569-2570) และศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภูสามารถดำเนินการพัฒนาและเติบโตควบคู่กันไปได้

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดขนาดเล็กมีประชากรประมาณ 509,000 คน เนื้อที่ประมาณ 3,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.4 ล้านไร่ อาชีพหลักของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้เป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมะ และจากภูมิประเทศที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดที่โดนล้อมด้วยจังหวัดใหญ่ อย่างจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงกับจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวมากเป็นระดับประเทศ ดังนั้นจังหวัดหนองบัวลำภูต้องดึงโอกาสดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยเน้นให้เป็น “เมืองน่าอยู่ และเมืองน่าเที่ยว” จากการเป็นเมืองสะอาด เมืองที่สะดวกต่อการเข้าถึง และเป็นเมืองที่สงบปลอดภัย นอกจากนี้ ด้านการท่องเที่ยว พยายามเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวจากด้านธรรมะ ด้านธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในปี 2569-2570 จังหวัดอุดรธานีจะมีพืชสวนโลก ทางจังหวัดหนองบัวลำภูจึงมีการพัฒนาต่อยอดต้นทุนจากด้านการเกษตรกรรมควบคู่กัน นอกจากนี้ เรื่องเส้นทางคมนาคมการพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีแค่การขนส่งทางถนนจากทางหลวงหมายเลข 210 เป็นเส้นทางหลักถึงจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้มีการเสนอแผนให้เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นโอกาสการเชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้